Aanmelden

Toelatingsprocedure 2017 - 2018

Voor de toelating tot de Christoffel wordt de volgende procedure gevolgd. Als u, ouders/verzorgers, belangstelling heeft voor het onderwijs van de Christoffel kunt u telefonisch contact opnemen met onze school of een mail sturen naar aanmelding@christoffelbreda.nl Vermeld in deze mail uw naam en telefoonnummer en in het kort waarover het gaat en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Als u uw kind wilt aanmelden wordt met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met onze psycholoog of orthopedagoog. Wij vragen u vooraf enige informatie over uw kind te verstrekken. Ook uw huidige school vragen wij om informatie over het functioneren van uw kind. Dat kan in de vorm zijn van een onderwijskundig rapport of een ander formulier. Zonder voldoende voorinformatie kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen.

Vervolgens komt uw kind een of twee dagen bij ons op school voor een kennismaking en voor aanvullend onderzoek, telkens in een groep van ongeveer 12 kinderen. Wij besteden daarbij ook veel aandacht aan het sociaal-emotioneel functioneren. Dit onderzoek is nodig om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteunend onderwijs of andere arrangementen. Dit aanvullend onderzoek wordt niet betrokken bij het besluit over toelating.

Aan de hand van alle onderzoeksgegevens nemen wij een besluit tot de toelating. U wordt daar schriftelijk over geïnformeerd. Tevens stellen wij een ontwikkelingsperspectief op waarmee wij extra bekostiging aanvragen.

Bij de toelating van een leerling voor zowel de theoretische, de gemengde, de kaderberoepsgerichte als de basisberoepsgerichte leerweg zal de toelatingscommissie uitgaan van het advies van de leerkracht(en) van de basisschool. Dit advies is leidend.

Als het resultaat van de eindtoets bekend is, kan de basisschool dit schooladvies naar boven bijstellen en kan de leerling op het hogere niveau worden toegelaten.

Christoffel kan in alle leerwegen leerwegondersteunend onderwijs aanbieden. Voor een leerling die daarvoor in aanmerking komt, zal Christoffel bij de regionale verwijzingscommissie voor het voortgezet onderwijs (RVC-VO) een aanvraag indienen voor een indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs. Deze RVC-VO beslist op basis van landelijk vastgestelde criteria of een leerling is aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs.

In een van de laatste schoolweken van het schooljaar wordt u met uw kind uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. U kunt dan kennismaken met de mentor van uw kind en met de andere leerlingen van de klas.